Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy edukacyjnej EQURS

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://equrs.pl (dalej: „Platforma”).

2. Korzystając z Platformy akceptujesz zasady Regulaminu oraz polityki prywatności, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem www.equrs.pl.

3. Właścicielem Platformy jest: EQURS Michał Habas., ul. Stawowa 13, 40-095 Katowice, NIP: 9542800569 REGON: 382240018, adres e-mail biuro@equrs.pl (dalej: „Usługodawca”).

4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową (dalej: „Użytkownik”).

5. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca oferuje Użytkownikom możliwość dokonania zakupu dostępu do treści edukacyjnych oraz realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem tych treści (dalej: „Usługa”) na Platformie.

6. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości, przy czym kursy mają postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

7. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. W szczególności samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

8. Warunkiem korzystania z Platformy w pełnym zakresie, w tym składania zamówień i nabywania Usług jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

9. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska

§ 2. Wymagania techniczne

1. Platforma wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3. Konto Użytkownika

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.

2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Aby założyć Konta Użytkownika na Platformie należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie www.equrs.pl

5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

6. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika procesu dydaktycznego realizowanego w ramach świadczenia Usługi i są wymagane dla prawidłowego przeprowadzenia procesu kształcenia. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika procesu dydaktycznego po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.

7. Niedozwolone jest zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego Konta Użytkownika innym osobom.

8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Konta Użytkownika.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

12. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie www.equrs.pl

14. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki Użytkownika, w tym informacje na temat przerabianych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań, tworzonych notatek i oznaczania ulubionych lekcji.

15. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

§ 4. Dostęp grupowy

1. Na podstawie osobnego porozumienia zawartego przez Usługodawcę z placówką edukacyjną (np. szkołą) istnieje możliwość nadania dostępu grupowego uczniom / studentom placówki edukacyjnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Usługodawca tworzy dla placówki edukacyjnej dedykowane konto grupowe na Platformie lub innych dedykowanych stronach.

3. Administratorem konta grupowego jest koordynator wskazany przez placówkę edukacyjną (np. nauczyciel).

4. Dostęp do konta grupowego mogą uzyskać wyłącznie uczniowie / studenci oraz nauczyciele zatrudnieni w placówce edukacyjnej, z którą Usługodawca zawarł stosowne porozumienie, na zasadach wynikających z poczynionych uzgodnień.

5. Administrator konta grupowego nie jest uprawniony do dodawania dostępu do konta grupowego osobom trzecim niezwiązanym z placówką edukacyjną, z którą Usługodawca zawarł stosowne porozumienie.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta grupowego w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

§ 5. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia nabycia Usług można składać 24 godziny na dobę̨. Ze względu na spersonalizowany charakter procesu dydaktycznego realizowanego za pośrednictwem Platformy, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

2. W celu złożenia zamówienia nabycia Usług Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka Usługi;

b) wybór rodzaju płatności;

c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie odpowiedniego przycisku.

3. Wysokość opłat za nabycie poszczególnych Usług podana jest w ramach Platformy.

4. Dostępną formą płatności jest płatność za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.

5. Płatność może zostać dokonana, w zależności od wybranej Usługi i aktualnej oferty:

a) bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod płatności on-line (realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia) lub

b) cyklicznie za pośrednictwem jednej z metod płatności on-line.

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 lit. b), Użytkownik zawierając umowę z Usługodawcą oraz wskazując określoną subskrypcję kursu wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności on-line z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Usługę. Operator płatności on-line zastrzega sobie możliwość dokonywania kilku prób pobrania środków z karty płatniczej w danym okresie rozliczeniowym, w szczególności gdy poprzednia próba zakończyła się niepowodzeniem.

7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.

8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) kursy zgodnie z opisem Usługi na Platformie oraz postanowieniami Regulaminu.

9. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy e-learningowej.

10. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem Stron.

11. Pełny dostęp do zakupionych kursów w ramach Platformy aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).

12. Pierwsze zalogowanie się Użytkownika na Platformie jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.

13. Regulaminowy maksymalny okres czasu przewidziany na realizację Usługi pojedynczego kursu przez Użytkownika zależy od określonego w ofercie dostępnej na Platformie dla danego kursu okresu subskrypcji lub, w przypadku istnienia możliwości wyboru, wybranego przez Użytkownika w momencie zawierania elektronicznej Umowy okresu subskrypcji. Po upływie tego terminu, a także w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

14. W przypadku o którym mowa w ust. 5 lit. b), Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi poprzez samodzielne anulowanie subskrypcji w zakładce Moje Konto. Dostępne do Usługi pozostanie aktywny do końca danego okresu rozliczeniowego. W razie problemów technicznych, Użytkownik powinien zwrócić się do EQURS za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@equrs.pl. W szczególności anulowanie subskrypcji nie następuje po wysłaniu wiadomości na chat dostępny na Platformie.

§ 6. Uprawnienia Użytkownika i licencja

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) uzyskania dostępu do materiałów edukacyjnych udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w procesie dydaktycznym realizowanym w ramach Usługi w terminie określonym w § 4 pkt 12 niniejszego Regulaminu,
b) dostępu do przewidzianych programem danego procesu dydaktycznego materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie dydaktycznym realizowanym w ramach Usługi,
c) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników.

2. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów procesu dydaktycznego realizowanego w ramach Usługi,
b) przestrzegania pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w związku z uczestnictwem w procesach dydaktycznych realizowanych w ramach Usług stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione mu za pośrednictwem Platformy materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach Platformy materiałów dydaktycznych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy.

5. Wykorzystanie materiałów udostępnianych za pośrednictwem Platformy poza nią wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.

7. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

§ 7. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.

2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac technicznych.

3. Usługodawca nie odpowiada za czasową niedostępność Platformy lub Usługi wynikającą z przyczyn technicznych leżących po stronie podmiotów trzecich lub czynności podjętych przez osoby trzecie.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego lub uporczywego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, w tym w szczególności gdy ten:

a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem,

b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem,

c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.

6. W wypadku opisanym w pkt 5 powyżej Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

7. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika. Zabrania się przesyłania treści o charakterze bezprawnym.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi informacji o świadczonych Usługach na podany podczas zakładania Konta Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zawierać:

a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres biuro@equrs.pl lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie www.equrs.pl

3. . Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.

5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z konsumentami.

2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Spełnienie świadczenia za zgodą Użytkownika, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się w momencie uzyskania dostępu do Usługi za pośrednictwem Platformy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uregulowania kwestii odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów nabycia Usługi w odrębny sposób w ofercie.

§ 10. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.equrs.pl

§ 11. Zmiany oferty i promocje

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że Usługodawca postanowi inaczej.

4. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku Usług przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub w zakładce Moje konto. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia bez prawa do zwrotu kosztów lub innej formy wynagrodzenia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

– 30% zniżki na wszystkie kursy.
Śpiesz się, oferta ważna tylko do końca listopada!