Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy edukacyjnej EQURS
Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://equrs.pl (dalej: Platforma)

2. Korzystając z platformy edukacyjnej equrs.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem www.equrs.pl oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem www.equrs.pl

3. Właścicielem platformy equrs.pl jest:
EQURS S.C., ul. Stawowa 13, 40-095 Katowice, NIP: 6342948001 REGON: 382258923,
adres e-mail biuro@equrs.pl
(dalej: Usługodawca)

4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.

5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. W szczególności samo przeglądanie oferty Usługodawcy nie podlega opłacie. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzaniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.

6. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca oferuje Użytkownikom możliwość dokonania zakupu dostępu do treści edukacyjnych oraz realizacji procesu dydaktycznego z wykorzystaniem tych treści (dalej: Usługa) na Platformie.

7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć proces dydaktyczny realizowany w ramach Platformy w spersonalizowanym dla każdego uczestnika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości, przy czym kursy mają postać elektronicznych materiałów wideo zawierających wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca.

8. Warunkiem korzystania z Platformy w pełnym zakresie, w tym składania zamówień i nabywania Usług jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

10.Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Platforma wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Platformy wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

§ 3 Konto Użytkownika

1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.

2. Właścicielem Konta Użytkownika na Platformie może być wyłącznie osoba fizyczna.

3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

4. Założenie Konta Użytkownika na Platformie jest bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie www.equrs.pl

5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz, że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.

6. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika procesu dydaktycznego realizowanego w ramach świadczenia Usługi i są wymagane dla prawidłowego przeprowadzenia procesu kształcenia. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika procesu dydaktycznego po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego.

7. Niedozwolone jest zakładanie kilku Kont Użytkownika przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego Konta Użytkownika innym osobom.

8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Konta Użytkownika.

9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.

10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.

11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.

12. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.

13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto wysyłając odpowiednią informację na adres e-mail lub adres pocztowy Usługodawcy podany na stronie www.equrs.pl

14. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki Użytkownika, w tym informacje na temat przerabianych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań, tworzonych notatek i oznaczania ulubionych lekcji.

15. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika są archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

§ 4 Dostęp grupowy

1. Na podstawie osobnego porozumienia zawartego przez Usługodawcę z placówką edukacyjną (np. szkołą) istnieje możliwość nadania dostępu grupowego uczniom / studentom placówki edukacyjnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Usługodawca tworzy dla placówki edukacyjnej dedykowane konto grupowe.

3. Administratorem konta grupowego jest koordynator wskazany przez placówkę edukacyjną (np. nauczyciel). Administrator konta grupowego jest odpowiedzialmy w szczególności za dodawanie dostępu do konta grupowego uczniom / studentom placówki edukacyjnej oraz za bieżący kontakt z Usługodawcą.

4. Dostęp do konta grupowego mogą uzyskać wyłącznie uczniowie / studenci oraz nauczyciele zatrudnieni w placówce edukacyjnej, z którą Usługodawca zawarł stosowne porozumienie, na zasadach wynikających z poczynionych uzgodnień.

5. Administrator konta grupowego nie jest uprawniony do dodawania dostępu do konta grupowego osobom trzecim niezwiązanym z placówą edukacyjną, z którą Usługodawca zawarł stosowne porozumienie.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta grupowego w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu.

§ 5 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia nabycia Usług można składać 24 godziny na dobę̨. Ze względu na spersonalizowany charakter procesu dydaktycznego realizowanego za pośrednictwem Platformy, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.

2. W celu złożenia zamówienia nabycia Usług Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a) dodanie do koszyka Usługi;

b) wybór rodzaju płatności;

c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę”.

3. Wysokość opłat za nabycie poszczególnych Usług podana jest w ramach Platformy.

4.Dostępną formą płatności jest płatność za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line.

5. Płatność może zostać dokonana, w zależności od wybranej Usługi:

a) bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod płatności on-line (realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia) lub

b) cyklicznie za pośrednictwem jednej z metod płatno