Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Ósmoklasiści już od dwóch lat zdają państwowy egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. Matematyka jest od początku istnienia tego egzaminu jednym z trzech obowiązkowych przedmiotów, które należy zdać. Podobnie jest zresztą po kilku latach, gdy absolwent szkoły średniej także na maturze musi zdać egzamin z matematyki, a także z języka polskiego i obcego języka nowożytnego. Koniecznie więc już w szkole podstawowej należy poświęcić dużo uwagi matematyce, która wszak nazywana jest królową nauk.

Podstawa programowa do matematyki szkole podstawowej

Wiedza matematyczna jest bardzo cenna i to nie zmienia się od wieków. Już starożytni doceniali i rozwijali matematykę, która stanowi podstawę do wszystkich innych nauk ścisłych. Pomaga także porządkować wiedzę o świecie, który poznajemy własnymi zmysłami. Już od przedszkola zatem dzieci wprowadza się w świat liczb i uporządkowania, które to elementy będą stanowiły podstawę do nauki matematyki w szkole podstawowej i później.

Nauka zintegrowana w klasach I–III szkoły podstawowej zakłada nabycie przez uczniów umiejętności dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 100 (i więcej), nabycie podstaw rozumowania matematycznego opartego na różnych metodach. Najmłodsze dzieci uczą się logicznego myślenia także w oparciu o materiał dotykalny, przechodząc powoli na poziom abstrakcji. Kładzie się nacisk także na czytanie ze zrozumieniem, zwłaszcza w zakresie zadań tekstowych z matematyki.

Począwszy od klasy IV, skończywszy na klasie VIII dzieci mają po 5 godzin lekcyjnych tygodniowo matematyki. Często w szkołach funkcjonują też kółka matematyczne – zarówno wyrównujące dla dzieci mających problemy z tym przedmiotem, jak i rozwijające dla dzieci wyjątkowo uzdolnionych. Dodatkowo wiele szkół prowadzi także wewnętrzne zajęcia przygotowujące 8-klasistów do egzaminu z tego przedmiotu, który w wielu uczniach budzi obawę.

Wymagania ogólne zawarte w podstawie programowej nauki matematyki w klasach IV–VIII podzielone są na cztery obszary (a w nich na wymagania bardziej szczegółowe). Obszar I to sprawność rachunkowa, zakładająca m.in. sprawne liczenie w pamięci. Obszar II to wykorzystanie i tworzenie informacji, które zakłada odczytywanie podawanych w różnej formie danych oraz własne tworzenie np. odpowiedzi i opisu wyników.

Kolejny obszar, III, to wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. Zakłada on bazowanie na znanych obiektach matematycznych w prostych sytuacjach, w tym także w obszarze życia codziennego (wymiar praktyczny). Ostatni cel kształcenia ogólnego, czyli IV, jest najszerszy i nazwano go „rozumowanie i argumentacja”. Ma on kształtować logiczne rozumowanie, którego elementem jest np. podanie dowodu/zasady oraz przykładu, formułowanie wniosków na podstawie analogii oraz rozwiązywanie zadań wieloetapowych.

Treści nauczania przedmiotu matematyka na każdą klasę zakładają dokładne, metodyczne poznawanie różnych obszarów matematyki, np. ułamków, algebry, geometrii, pierwiastków, procentów itd.

Podstawa programowa do matematyki zachęca, by zwłaszcza w klasach IV–VI unikać nadmiernego operowania pojęciami abstrakcyjnymi. Proponuje się większą liczbę zagadek logicznych, gier matematycznych i powolne wprowadzanie precyzyjnego języka matematycznego. Pokreślą się rolę zadań ze statystyki i elementów ankietowania. Przybliżają one wiele praktycznych aspektów wykorzystania matematyki w życiu codziennym oraz ułatwiają odczytywanie różnych typów wykresów danych. 

Według podstawy programowej nauka matematyki w szkole podstawowej ma na celu rozwijanie intuicji matematycznej, logicznego myślenia i sensownego argumentowania. Uczniowie mają poznać główne zasady matematyczne, prawa i pojęcia, które stanowić będą podstawę rozwoju ich wiedzy matematycznej i ścisłej w kolejnych latach nauki. 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Matematyka jest obowiązkowa jako przedmiot egzaminacyjny, należy więc dokładnie poznać elementy tego egzaminu, by móc przygotować się do niego zarówno merytorycznie, jak i technicznie.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte i otwarte. W zadaniach zamkniętych należy wybrać właściwą odpowiedź z podanych. Zadania zamknięte mogą mieć następujące typy:

 • zadania wielokrotnego wyboru,
 • zadania prawda–fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski sformułowane przez ucznia.

Wśród zadań otwartych znajdą się zarówno takie, które będzie można rozwiązać typowym, znanym sposobem, jak i takie, które będą wymagały zastosowania niestandardowych metod rozwiązywania. Uczeń będzie musiał, wykorzystując posiadane wiadomości i umiejętności. Wymyślić i zrealizować własny plan rozwiązania zadania, który pozwoli mu wykonać polecenie lub udzielić odpowiedzi na pytanie postawione w zadaniu. Możliwe są zatem rozwiązania nieszablonowe, należy jednak wykazać tok rozumowania i doprowadzić do odpowiedniego rozwiązania.

Cały egzamin ma sprawdzać stopień opanowania przez 8-klasistów umiejętności z obszarów ogólnych kształcenia matematycznego, tj.:

 1. sprawności rachunkowej,
 2. wykorzystania i tworzenia informacji,
 3.  interpretowania i wykorzystania reprezentacji,
 4. rozumowania i argumentacji.

Jak wygląda i z czego składa się arkusz na egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 100 minut, ale może być wydłużony np. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W arkuszu odnajdziemy pytania zamknięte i otwarte, łącznie zadań będzie od 19 do 23. Pierwsze w arkuszu są zadania zamknięte, po nich – otwarte.

Punktacja i zasady oceniania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Pytań zamkniętych w arkuszu możemy spodziewać się 14–16 i tyle samo punktów można za nie otrzymać (czyli od 14 do 16). Pytań otwartych będzie 5–7 i także za nie można otrzymać 14 do 16 punktów. Jak więc widać, zarówno za zadania zamknięte, jak i za otwarte łącznie otrzymuje się po ok. 50% wszystkich punktów.

Zadania zamknięte oceniane będą prosto. Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt, za niepoprawną – 0 punktów.

Za rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać od 2 do 4 punktów. Za każde poprawne rozwiązanie przyznaje się maksymalną liczbę punktów, nawet jeżeli nie została uwzględniona w zasadach oceniania.

Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko uczeń dotarł w drodze do całkowitego rozwiązania. Dla przykładu: przy zadaniu, za które można otrzymać maksymalnie 4 punkty, zasady będą następujące:

 • 4 pkt – rozwiązanie pełne,
 • 3 pkt – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, rozwiązanie zostało doprowadzone do końca, ale zawierało usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań itd.),
 • 2 pkt – rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie było kontynuowane lub było kontynuowane błędną metodą,
 • 1 pkt – rozwiązanie, w którym dokonany został istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania,
 • 0 pkt – rozwiązanie, w którym nie dokonano istotnego postępu.

Jak więc widać, nawet jeśli zadanie wydaje się trudne i skomplikowane, warto zacząć je rozwiązywać, gdyż nawet za jakieś postępy w toku rozwiązywania można otrzymać punkty. W każdym razie nic się nie traci.

Dlaczego warto dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

Rzetelne, wieloletnie i systematyczne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w zakresie matematyki jest jednym z podstawowych założeń napisania go z sukcesem. Matematyka dla wielu osób o raczej humanistycznych talentach bywa nauką trudną do opanowania. Jak wiadomo, najważniejsze jest zrozumienie tematów, które daje podstawy do samodzielnego działania w różnych obszarach i poprawnego rozwiązywania zadań.

 

Z tych powodów nauka matematyki powinna być już od pierwszych lat traktowana poważnie zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców. Z drugiej strony jest wiele dzieci uzdolnionych matematycznie, które mogą odkrywać i pielęgnować te umiejętności.

 

Powszechność egzaminu 8-klasisty z matematyki przesądza o tym, że każdy uczeń powinien na miarę swoich możliwości przygotować się do niego jak najlepiej. Kluczem jest systematyczność oraz bieżące rozwiązywanie problemów. Gdy się nawarstwią, bardzo trudno wracać do podstaw i nadążyć za bieżącym materiałem.

 

Jak wiadomo, nauki ścisłe, inżynieryjne, są bardzo poważane we współczesnym świecie. Solidna nauka matematyki stanowi podstawę późniejszego sukcesu w rekrutacji na studia wyższe na politechnikach i uczelniach o profilach technicznych. Absolwenci takich kierunków obecnie, jak w przyszłości, mogą liczyć na dobrą pracę i szybki rozwój kariery zawodowej. Te czynniki sprawiają, że już nastolatkowie powinni rzetelnie przyłożyć się do poznania królowej nauk.

 

Oczywiście sam egzamin ósmoklasisty z matematyki i jego wynik wpłynie na postępowanie rekrutacyjne do danych szkół i profili klas. Warto to mieć na uwadze, już wcześniej zastanawiając się, w którą stronę nastolatek chce się rozwijając i pogłębiać swoją wiedzę z myślą o przyszłości.

 

Przewiń do góry

Pobierz bezpłatnie próbny arkusz przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty!

Podaj nam swojego maila, na którego wyślemy Ci próbny arkusz z języka polskiego, przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Życzymy miłej nauki z EQURS! Koniecznie sprawdź SPAM!