Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

Choć egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest obowiązkowy dla ósmoklasistów, nie wszyscy wiedzą, że tym językiem może, ale nie musi być angielski. Równie dobrze ósmoklasista może zdawać egzamin z języka: hiszpańskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego albo ukraińskiego. Czasy współczesne wymuszają jednak znajomość co najmniej jednego języka obcego na dobrym, komunikatywnym poziomie. Zwykle takim językiem pierwszego wyboru z racji swojej praktyczności jest język angielski.

Podstawa programowa do języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej

Warto zwrócić uwagę, że od I klasy szkoły podstawowej uczniowie obowiązkowo uczą się jednego języka obcego nowożytnego. Najczęściej jest to język angielski, który zwykle w niewielkim stopniu, w ramach zabawy, poznawany jest już od przedszkola. Niektóre szkoły (zwłaszcza niepubliczne) już wcześniej, także nieraz od I klasy, wprowadzają nauczanie drugiego języka obcego. Dla wszystkich uczniów jest on jednak obowiązkowy od VII klasy szkoły podstawowej.

Również od klasy VII szkoły podstawowej przewidziano możliwość nauczania jednego z dwóch obowiązkowych języków obcych nowożytnych w zwiększonej liczbie godzin w oddziałach dwujęzycznych. Z tych względów istnieje kilka wariantów podstawy programowej kształcenia ogólnego odpowiadających sytuacjom wynikającym z rozpoczynania lub kontynuacji nauki danego języka obcego nowożytnego na kolejnych etapach edukacyjnych. Co istotne, należy zapewnić uczniowi możliwość kontynuacji nauki tego samego języka obcego nowożytnego jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych, tj. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (czyli przez 12 albo 13 lat).

Poszczególne warianty podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego zostały opracowane w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ), opracowanym przez Radę Europy.

Etapy według podziału na klasy

Dla edukacji wczesnoszkolnej, czyli klas I–III, podstawa programowa wyszczególnia umiejętność posługiwania się bardzo podstawowym zasobem wyrazów w mowie czynnej na kilkanaście kluczowych tematów. Uczniowie powinni także rozumieć proste wypowiedzi, polecenia. Istotna jest też umiejętność poprawnego zapisu kluczowych wyrazów, zwrotów; reagowania na polecenia i realizowania krótkich dialogów.

Etap drugi, czyli klasy IV–VIII to bardziej zróżnicowane wymagania zależne od wersji podstawy programowej. W ich ogólnych założeniach wyszczególniono 5 elementów:

  1. znajomość środków językowych,
  2. rozumienie wypowiedzi,
  3. tworzenie wypowiedzi,
  4. reagowanie na wypowiedzi,
  5. przetwarzanie wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe określają umiejętności, które musi nabyć uczeń na tym etapie edukacyjnym. Jak wspomniano, w zależności od wariantu nauczania (od której klasy jest nauczany dany język, czy jest językiem pierwszym czy drugim, czy klasa jest dwujęzyczna), dokładne wymagania są dostosowane do sytuacji.

Ogólnie jednak stwierdza się, że celem nadrzędnym kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie języka obcego nowożytnego jest sprawne i swobodne porozumiewanie się nim w mowie i piśmie. Uczniowie powinni dążyć do poszerzania swoich kompetencji językowych. Ważna jest możliwość kontynuacji danego języka na kolejnych etapach edukacyjnych. Co istotne, szkoły powinny dzielić klasy na grupy, co ułatwia naukę i umożliwia dostosowanie poziomu treści nauczania do niewielkiej grupy uczniów.

Zwraca się uwagę na konieczność wykorzystywania różnorodnych technik nauczania języka obcego, wraz z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego oraz materiałów źródłowych. Zaleca się ciągłą ewaluację postępów uczniów.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

W arkuszu egzaminacyjnym z języka obcego nowożytnego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych. Znajdą się wśród nich m.in. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda–fałsz oraz zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź. Większość z nich wymaga uzupełnienia podanego tekstu jednym słowem lub kilkoma.

Oprócz zadań w języku obcym w arkuszu mogą wystąpić zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku obcym przekazuje informacje w języku polskim.

Wśród zadań otwartych znajdzie się również zadanie polegające na napisaniu własnej dłuższej wypowiedzi pisemnej. Zadanie stawia ucznia w określonej sytuacji z życia codziennego i sprawdza, czy potrafiłby on porozumieć się z obcokrajowcem w konkretnej, możliwej do zaistnienia sytuacji.

Zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Jak wygląda i z czego składa się arkusz na egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego (czyli angielskiego, ale niekoniecznie musi to być język angielski, o czym już wspomniano) trwać będzie  90 minut, ale może być wydłużony np. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W arkuszu będzie od 45 do 55 zadań ujętych w 12–15 wiązek. Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części:

  • rozumienie ze słuchu,
  • znajomość funkcji językowych,
  • rozumienie tekstów pisanych,
  • znajomość środków językowych,
  • wypowiedź pisemna.

Punktacja i zasady oceniania na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego

W pytaniach z działu „rozumienie ze słuchu” należy się spodziewać od 12 do 14 zadań, za których punkty stanowić będą 20–25% udziału w wyniku sumarycznym. Ta część egzaminu to 20–25 minut, gdzie całe nagranie zawiera dwukrotnie odczytane teksty z przerwami na uzupełnianie zadań.

„Znajomość funkcji językowych” to część egzaminu, w której ma być 10–12 pytań. Za nie otrzymamy 15–20% wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Część „rozumienie tekstów pisanych” zawierać będzie 12–16 zadań; łącznie do zdobycia za nie jest 25–30% wszystkich punktów.

Zadania ze „znajomości środków językowych” mogą być bardzo zróżnicowane (zarówno te zamknięte, jak i otwarte). Będzie ich 10–12, co ma dać 15–20% udziału w wyniku sumarycznym.

Ostatni element egzaminu, tj. „wypowiedź pisemna”, polega na napisaniu krótkiego tekstu informacyjnego z elementami opisu, opowiadania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii itp., zgodnie ze wskazówkami podanymi w poleceniu. Wypowiedź ma zawierać 50–120 wyrazów. Można za nią zdobyć ok. 20% punktów z całego egzaminu.

Zasady oceniania zadań z egzaminu z języka obcego nowożytnego są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż te z egzaminu z języka polskiego czy matematyki. Przy zadaniach zamkniętych otrzymuje się 1 punkt za odpowiedź poprawną, 0 – za błędną. W zadaniach sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna. Więcej szczegółowych wytycznych co do oceniania odpowiedzi dotyczy zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych. Podobnie jest z wypowiedzią pisemną. Warto w zakresie tych szczegółów zapoznać się z treścią informatora CKE.

Dlaczego warto dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego?

Jak wiadomo, czasy współczesne nieodłącznie łączą się z wymianą zawodową, handlową i turystyczną. Świat stoi otworem, można udawać się w różne części naszego globu, a także z powodzeniem układać sobie życie za granicą. Oczywiście w tych wszystkich celach konieczne jest skuteczne porozumiewanie się w obcych językach. Podstawowym z nich jest, rzecz jasna, język angielski.

 

Z tego powodu już od przedszkola uczy się dzieci angielskich piosenek, liczenia, zwrotów… Coraz częściej dochodzi już od najmłodszych lat zabawa z drugim językiem obcym. Wszystko to ma na celu ukształtowanie postawy otwartości na języki obce, tak by młody człowiek w przyszłości w pełni mógł z nich korzystać.

 

Oczywiście nauka języka ma też aspekt praktyczny. Wiele sytuacji życiowych (zawodowych) wymaga od nas posiadania odpowiednich certyfikatów znajomości języka. Wiedzę w tym zakresie nabywa się już od szkoły podstawowej i nieraz rozwija na różnych dodatkowych kursach czy szkoleniach.

Niewątpliwe jak najszersze poznanie co najmniej jednego języka obcego nowożytnego jest koniecznością. Im tej wiedzy uda się zdobyć więcej, tym lepiej dla przyszłości młodego człowieka. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego jest pierwszym sprawdzianem posiadanych w tym zakresie umiejętności. Stanowi oczywiście weryfikację tej wiedzy oraz istotną przepustkę do odpowiedniej szkoły średniej czy profilu klasy. I o tych wszystkich elementach i zmiennych powinni pamiętać zarówno sami uczniowie, jak i ich rodzice oraz nauczyciele.

Przewiń do góry

Pobierz bezpłatnie próbny arkusz przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty!

Podaj nam swojego maila, na którego wyślemy Ci próbny arkusz z języka polskiego, przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty. Życzymy miłej nauki z EQURS! Koniecznie sprawdź SPAM!